English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Troyacademy
(e-ISSN: 2717-753X)

Yazım Kuralları

TROYACADEMY YAZIM KURALLARI

Troyacademy yazım kurallarını indirmek için tıklayınız.

Troyacademy yazım kuralları şablonunu indirmek için tıklayınız.

Dergiye gönderilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş olması gereklidir. Yayın alt komisyonu, yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptir.

Düzeltme istenen çalışmaların gerekli düzeltmeleri en fazla 30 gün içerisinde tamamlayıp, sisteme tekrar yüklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde değerlendirme süreci başlatılmayacak ve çalışma yazarlara iade edilecektir.

Revizyon alan bir makale, gerekli düzenlemeler yapılarak 15 gün içinde sisteme tekrar yüklenmelidir. Bu sürede düzeltmeleri yapılmayan makale sistemden düşürülür. Yayına hazırlık ve dizgi aşamasında, yazarlardan düzenleme yapması istenebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için yazarlar istenen düzenlemeleri istenilen zamanda yapmakla yükümlüdürler.

Sayfa Düzeni: Tüm sayfalarda sağ alt köşede sayfa numarası bulunmalıdır. Yazılar A4 ölçüsüne, Sayfa kenar boşlukları: üst ve alt 2,54 cm, sol ve sağ 1,91 cm (orta) olmalıdır.

Ana metin: ana metin iki yana yaslı biçimde öncesi ve sonraki 6nk, 1,5 satır aralıklı yazılmalıdır. Yabancı dildeki kelimeler italik yazılmalı, ana metin içinde koyu yazı kullanılmamalıdır.

Ana Başlık: İlk harfler büyük, Times New Roman, öncesinde 24 nk, sonrasında 12 nk boşluklu, 20 Punto, kalın, tek satır aralıklı, sağdan 3 cm girintili ve sola yaslı yazılır.

Türkçe makalelerde İngilizce başlık, “abstract” başlığından önce, Türkçe başlıktan farklı olarak 12 punto, 6 nk öncesinde, 6 nk sonrasında boşluk bırakarak tek satır aralıklı yazılır. İngilizce makalelerdeki Türkçe başlıklarsa, Türkçe makalelerdeki İngilizce başlıklar gibidir.
Dergiye sunulacak çalışmalar, Times New Roman karakteri ile ve 1,5 aralıkla yazılmalıdır. Ana metin 12 punto önce ve sonra 6nk aralıklı yazılmalıdır. Dipnotlar 10 punto tek satır aralıklı, önce ve sonra 0nk biçiminde yazılmalıdır.

Yazar adı ve soyadı: ana başlığın altına 30nk önce ve 0nk sonra paragraf ayarlı, tek satır aralıklı, 12 punto, koyu, soyadı büyük harf ve sağa hizalı olarak yazılmalıdır. Birden çok yazar bulunması durumunda yazar adları sırasına göre yan yana yazılacaktır. (*) işareti ile sayfanın dipnotuna (10 punto) sırasıyla kurum, Anabilim Dalı, e-posta adresi ve Orcıd ıd (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5078-4339 şeklinde) bilgileri mutlaka yazılmalıdır. (Not: Yazarlar, çalışma metnini "yazar künyeli" ve "anonim - yazar künyesiz " olmak üzere iki kopya halinde sisteme yüklemelidir.)

ÖZET/ABSTRACT: Başlıkları bütün harfler büyük ve kalın olmak üzere, metinden bağımsız olarak 200 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılır. Özet metinleri Times New Roman, 11 punto, iki yana hizalı, tek satır aralıklı ve paragraf ayarı 0nk/0nk şeklinde yazılmalıdır.

Özet/Abstract başlığı 11 punto sola yaslı, 1,5 satır aralıklı, öncesi ve sonrası 0nk olmalıdır. En az 3 en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

Giriş Başlığı: Giriş başlığı özetlerden sonraki sayfanın başında yer alır. GİRİŞ başlığı 12 punto, kalın, tek satır aralıklı, sola hizalı, tamamı büyük harfle ve numara verilmeden yazılmalıdır. Paragraf ayarı 0nk önce, 0nk sonra biçimindedir. 

Alt Başlıklar: Makalelerdeki ana konu başlıkları ve diğer alt başlıklar numaralandırılarak yazılmalıdır. Öncesi ve sonrası 0nk biçiminde ayarlanmalıdır. Başlıklar sola yaslı, 12 punto ve koyu yazılmalıdır. Ana konu başlığında bütün harfler büyük, ikinci derece alt başlıklarda her kelimenin ilk harfi büyük, üçüncü derece başlıklarda sadece ilk harf büyük ve koyu yazılmalıdır. Başlıklar 0nk önce, 0nk sonra ve tek satır aralıklı yazılmalıdır. 

Tablolar ve Şekiller: Tablo, şekil, grafik ve resim için, eğer alıntı yapılmışsa, kaynak mutlaka belirtilmelidir. Gösterilecek kaynak, tablo, şekil, grafik ve resmin hemen altında, tablo sol kenarlığının başladığı yerden, 10 punto, tek satır aralıklı ve 6nk önce 6nk sonra paragraf ayarlı yazılmalıdır. Tabloların ve şekillerin adları, tablo ve şekil sol kenarlığının başladığı yerden, tablonun veya şeklin üstüne, Times New Roman, 10 punto, kalın, tek satır aralıklı ve 6nk önce 6nk sonra paragraf ayarlı, sözcüklerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Resimlerde ise resim adları resmin üstüne önce ve sonra 6nk ve 1,5 satır aralıklı yazılmalıdır. (Örn: Resim 14: Bandırma Arkeoloji Müzesi, Kiborium Kemeri)

KAYNAKÇA: KAYNAKÇA başlığı sayfa başında olmalıdır. Başlık 12 punto kalın ve sağa hizalı yazılır. Kaynakça başlığı önce 0nk sonra 6nk paragraf ayarlı ve sağ/sol 1 cm gitintili, tek satır aralıklı yazılmalıdır. Kaynakça metni ise önce ve sonra 0nk, sağ/sol 1 cm girintili, asılı 1,25 ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.

Genişletilmiş İngilizce ve Türkçe özet: Çalışmalarda kaynakçadan sonra 1000-1500 kelime aralığında, çalışmanın tamamını detaylı bir şekilde anlatmak üzere "EXTENDED SUMMARY" başlığı ile İngilizce özet yazılmalıdır. İngilizce yazılan makalelerde "GENİŞLETİLMİŞ ÖZET" başlığıyla yazılır. Makalenin yazıldığı dile göre ayarlanan İngilizce ya da Türkçe Geniş Özetler makalelerin sonuç başlığı ile kaynakça arasına yerleştirilmelidir.

Atıflar: Yazarlar metin içi (APA) ya da dipnot atıf sistemi (Oxford) kullanabilirler. Metin içi atıf sisteminde APA'dan aşağıdaki biçimde ayrışılmaktadır.

APA sistemi kullanılan eserlerde, APA sisteminden farklı olarak;

- sayfa numarası belirtirken iki nokta kullanılması ve sayfa numarası kısaltması olmaması (Timur, 2000: 76),

- iki yazarlı eserlerde "ve" bağlacı kullanılması (Cherkaoui ve Deschamps, 2011),

- üç ya da daha çok yazarlı eserlerde bütün atıflarda "vd." kullanılması (Balabanis vd., 2001),

uygun görülmüştür. Bu hususlar dışında, atıflar ve kaynakça APA sistemine uygun olmalıdır.

Kaynakça: Kaynakçada APA sistemi kullanılacaktır. APA'dan farklı olarak çok yazarlı eserlerde yazar adları ";" ile ayrılacak, "&" sembolü yerine "ve" bağlacı kullanılacaktır.

Metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak sitilinin 6. versiyonu kullanılmalıdır.

Kitap Kaynak Gösterme

Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, Beta, İstanbul.

Çeviri Yapılmış Kitabı Kaynak Gösterme

Salam, M. A. (1990). Güneyin Gelişmesinde Bilim, Teknoloji ve Bilim Eğitimi Üzerine Notlar,  (Çev: O. Düzgüneş), Kültür Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Yayınları Dizisi-5, Ankara.

Editörlü Kitaptaki Bölümü Kaynak Gösterme

Kanten, P. (2016). “Proaktif Davranışlar”, Örgütsel Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü (Ed: Kanten P. ve Kanten S.), Nobel, Ankara.

Makale Kaynak Gösterme

Koç, O. ve Kıray, A. (2002). “Kamu Örgütlerinin Değişiminde Kurumsal Çevreyi Oyuna Sokmak: Ptt Örneğinde Nitel Bir Araştırma”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 219-237.

Sempozyum Kitabında Yayımlanmış Makaleyi Kaynak Gösterme

Osterud, O. (1984). “Ulusçuluk ve Göreceli Geri Kalmışlık-Ulus Oluşturma Modelleri ve Kemalist Çağdaşlık”, Türkiye İş Bankası Uluslararası Atatürk Sempozyumu Bildiriler veTartışmalar, Türkiye İş Bankası Yayınları, 221-240.

Konferansta sunulmuş ancak yayımlanmamış makaleyi kaynak gösterme

Ekmekci, M. ve Atasoy, S. (2009). “Yeşil Bağcılar Evleri”, 13.  Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Denizli 14-16 Ekim 2009. 

Yayınlanmamış Tezi Kaynak Gösterme

Roberts,  M. B.  (2001).  Land Use and the Law. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Illinois Üniversitesi

İnternetteki Makaleyi Kaynak Gösterme

Lessing, J. P. (2001). The physics of cultural magnets. Journal of Anthropological Studies 8, 273-299. Retrieved July 3, 2002, http://www.jas.org/2001- 8-lessing.html. (10.10.2007)

İnternet Dokümanını Kaynak Gösterme

Petrie Environmental Watch Center. (2002). Recent conservation legislation. (8. 3. 2002) http://www. petriecenter.org/landuse/legislation/2. htm.

E-Gazete makalesi:

Baver, E. (2008, 1 Ocak). Entellektüel hareket engellenemez! Milliyet. Elde edilme tarihi: 4 Ocak 2008, http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=83861

E-Dergiden veya Web sitesinden alınan makale için:

Yöre, S. (2005, Eylül). Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Müziğin Bilimsel İncelenimi. [Online Dergi]. Müzik ve Bilim Uluslararası Hakemli Bilimsel Müzik Dergisi. Erişim tarihi: 29 Temmuz 2006, http://www.muzikbilim.com/4e_2005/yore_s.html

E- kitap:

Tan, N. (2001). Atatürk Dönemi Tiyatro ve Opera Çalışmalarında Türk Halk Kültüründen Nasıl Yararlanıldı?, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Elde edilme tarihi: 4 Ocak 2008, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA781CAA92714FCE0BFE1A1EBF9849693

Yazar Adı Olmayan Kitabı Kaynak Gösterme

DPT (2003), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT2671, Ankara.

Gazetedeki Dokümanını Kaynak Gösterme

Gökçe, D. (1997). “ Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu” , Milliyet, 15 Mart.

Dergi Kaynak Gösterme

Yavuz, Ali, Mesut Albeni ve Dilek Göze Kaya, “ Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma”,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, Isparta, s. 65-90.