English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Troyacademy
(e-ISSN: 2717-753X)

Başvuru Süreci

  • Troyacademy'den yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar Dergipark üzerinden gönderilebilir.
  • Gönderilecek dosyaların MS Word dosyası olması gerekmektedir.
  • Çalışma teslim alındığında, sorumlu yazara her aşamada bilgi verilecektir.
  • Yazım kurallarına uymayan yazılar için ilgili yazardan gerekli düzeltmeleri yapması talep edilir. Değerlendirme sürecinin başlatılması için yazım kurallarına uyulması zorunludur. Bunun için şablon dosyası da kullanılabilir.
  • Yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler için yazarlar hakkında 5-6 satırlık bilgi notunu (Türkçe ve İngilizce olarak) da dergiye gönderiniz. Bu not eğitim ve iş hayatınız, unvan ve ilgili yayınlarınız hakkında bilgiler verebilir.
  • Yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler için tüm yazarlar tarafından telif hakkı formu, imzalanarak ıslak imzalı form dergiye ulaştırılır.
  • Troyacademy, başvuru, değerlendirme, işlem ya da yayın aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.
  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmada yazarların Etik Kurul onay belgesi alması gerekmektedir.